Çocuk Ürolojisi

1. Genel Bilgi

Çocuk Ürolojisi, bireyin anne karnından başlayıp ergenlik sonuna kadar devam eden yaşam sürecinde görülen ve boşaltım/üreme sistemini (genitoüriner sistemi) etkileyen hastalıkların önlenmesi, tanısı ve tedavisi ile uğraşan bir tıp uzmanlık dalıdır. Bu hastalıklar, anne  çocuğa hamileyken başlayabildiği gibi, diğer bir deyişle  doğumsal olabildiği gibi çevresel/gelişimsel etkenlere bağlı olarak sonradan da ortaya çıkabilir yani edinsel de olabilir

Çocuk ürolojisi, dünyada ve ülkemizde göreceli olarak yeni bir bilim dalıdır. Çağdaş bir çok ülkede olduğu gibi ülkemizde de, belli özelliklere sahip olması koşuluyla hem çocuk cerrahisi hem de üroloji anabilim dallarında çocuk ürolojisi eğitimi verilmekte ve sağlık hizmeti sunulmaktadır.

Günümüzde, gebeliklerin daha yakın ve dikkatli izlenmesinin bir sonucu olarak çocuk ürolojisi ile ilgili doğumsal hastalıklara daha erken tanı koyulabilmekte, dolayısıyla daha etkin bir izlem ve tedavi yapılabilmektedir. Böbrek genişlemeleri (hidronefroz) bu açıdan iyi bir örnektir. Bunların dışında, boşaltım/üreme sistemini ilgilendiren gerek kazalara bağlı yaralanmalar, gerekse tümör ve enfeksiyöz hastalıklar da çocuk ürolojisi alanı içerisine giren edinsel (doğumdan sonra oluşan) hastalıklardır.

Boşaltım/Üreme sisteminden kaynaklanıp çocuk ürolojisini ilgilendiren belli başlı hastalıklar aşağıda köken aldıkları organlar göz önünde bulundurularak sıralanmıştır.

2. Böbrek Hastalıkları

 • Üst  idrar yollarındaki darlıklara bağlı böbrek genişlemeleri (Hidronefroz)
 • Böbrek taşları
 • Kist ve tümörler

3. İdrar Yolu ve İdrar Torbası Hastalıkları

 • Böbreğe idrar kaçması (Vezikoüreteral Reflü)
 • İdrar kanalında darlık (Üreterovezikal Darlık)
 • Alt idrar yolundaki darlıklar (Posterior Üretral Valf),
 • İşeme bozuklukları (Disfonksiyonel İşeme)

4. Penis Hastalıkları

 • İdrar deliğinin açılma yeri ile ilgili bozukluklar (Hipospadias, Epispadias),
 • Sünnet derisi hastalıkları (Fimozis, Parafimozis, Balanit)

5. Testis Hastalıkları

 • Testisin yerinde olmayışı (İnmemiş Testis),
 • Cinsiyet gelişim bozuklukları .